Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Trimsalon AlstuBlaft te Voorschoten KvK: 64909565

1. Toepasselijkheid voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten. In tegenstrijdigheid hebben de voorwaarden voorrang, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen tussen de klant/opdrachtgever en eigenaar van de trimsalon.

2. Aanbiedingen en prijsopgave
Aanbiedingen, prijsopgave en dergelijke zijn geheel vrijblijvend.
Levering van noodzakelijke diensten die niet in de prijsopgave zijn vermeld, worden apart berekend. De eigenaar van de trimsalon mag afwijken van de overeen gekomen opdracht zonder overleg met de klant/opdrachtgever als dit noodzakelijk wordt geacht voor de gezondheidsbelangen van het dier.

3. Overeenkomsten
Overeenkomsten zijn bindend zodra deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.
De eigenaar van de trimsalon is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden.
Een aanbod van de eigenaar van de trimsalon geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.
Indien de eigenaar van de trimsalon gegronde reden heeft om aan te nemen dat de klant/opdrachtgever zich niet aan de voorwaarden/verplichtingen zal houden mag deze de overeenkomst ontbinden.
De klant/opdrachtgever dient uiterlijk bij het afleveren van het dier relevante informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor een goede en verantwoorde uitvoering van de dienst.
De eigenaar van de trimsalon mag tussentijds de behandeling eindigen indien blijkt dat het dier onbehandelbaar is. Hier uit voort vloeiende kosten kunnen niet worden verhaalt op de eigenaar van de trimsalon.
Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichting. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de dienst worden geweigerd.

4. Levering van diensten
De levering van diensten gebeurd in de trimsalon te Bijdorpstraat 66, 2252AS Voorschoten. Het te trimmen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en opgehaald, tenzij anders overeengekomen.

5. Overmacht
In geval van overmacht wordt de overeenkomst uitgesteld zolang overmacht de uitvoering belemmerd. Indien de overmacht langer dan 14 dagen aanhoud is er wederzijds de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betalen van een vergoeding voor de eventuele reeds geleverde dienst.
Onder overmacht wordt verstaan: elke situatie die van zodanige ernst of omvang is dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer verwacht kan worden.
Voor eventuele hier uit voort vloeiende schade kan de eigenaar van de trimsalon niet aansprakelijk worden gehouden.

6. Aansprakelijkheid
De eigenaar van de trimsalon is niet aansprakelijk voor schade die voort vloeit uit niet directe uitvoering van de dienst.
De aansprakelijkheid is ten alle tijden beperkt tot het vergoeden van de dierenartsrekening.
Indien het dier als direct gevolg van de behandeling komt te overlijden is de eigenaar van de trimsalon ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het betreffende dier.

7. Garantie
Garantie wordt enkel verleend door het ondeugdelijk gedane werk opnieuw deugdelijk te verrichten.

8. Klacht
De klant/opdrachtgever dient binnen 24 uur na de afspraak de klacht mondeling dan wel schriftelijk kenbaar maken aan de eigenaar van de trimsalon. Vervolgens dient de klant/opdrachtgever binnen 48 uur na kenbaar maken van de klacht zich bij de trimsalon te melden, op een in overleg te bepalen dag en tijdstip.

9. Betaling
Tenzij anders overeengekomen geschiedt de betaling contant bij het afleveren van de dienst. Bij niet nakomen van deze voorwaarde is de klant/opdrachtgever in gebreke en kan de teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat de klant/opdrachtgever heeft voldaan aan de financiële verplichting. Kosten welke voortkomen uit het bewaren van het dier komen voor rekening van de klant/opdrachtgever.
Als de klant/opdrachtgever om welke reden dan ook financieel nalatig is, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect komende kosten.
Indien er niet tijdig wordt betaald en de eigenaar van de trimsalon genoodzaakt is de rekening uit handen te geven aan een incassobureau zijn alle bijkomende kosten voor de klant/opdrachtgever.

10. Annuleringsvoorwaarden
Indien de klant/opdrachtgever de afspraak niet tijdig annuleert is de volgende regeling van toepassing:
a. Bij annulering langer dan 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is geen betaling verschuldigd.
b. Bij annulering tussen 24-48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van het overeen gekomen bedrag verschuldigd.
c. Bij annulering korter dan 24 uur voor het tijdstip van de afspraak is 100% van het overeen gekomen bedrag verschuldigd.
Indien er sprake is van overmacht bij klant/opdrachtgever kan de afspraak kosteloos worden verzet.

11. Afgesproken tijdstippen
Indien het te trimmen dier niet op de afgesproken tijd wordt gebracht kan de eigenaar van de trimsalon weigeren het dier te trimmen op dat moment. Hier kunnen kosten voor in rekening gebracht worden, of de afspraak wordt verzet (zie punt 10).
Indien het te trimmen dier niet op het afgesproken tijdstip wordt opgehaald kan de eigenaar van de trimsalon hier kosten voor in rekening brengen. De volgende regeling is van toepassing:
a. Eerste half uur gratis.
b. Daarna 1 euro per minuut.
Indien er sprake is van overmacht (zie punt 5)  vanuit de klant/opdrachtgever, kan er worden afgeweken van deze regeling. Dit is ter beoordeling van de eigenaar van de trimsalon. Indien er andere afspraken zijn gemaakt met weder overeenkomst tussen klant/opdrachtgever en de eigenaar van de trimsalon vervalt deze regeling.

12. Geschillen
Op overeenkomsten, gesloten met de eigenaar van de trimsalon is het Nederlands recht van toepassing.

De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst